Róžant – město tróšta – trjeba tróšt a pomoc

Jakub Xaver Ticin
P. Romuald Domaška

Sym sebi předewzał wozjewjeć dary a dobroty k spomóženju wustrowjenja, kotrež je Bóh přez zastupnu próstwu našeje lubeje knjenje w Róžeńće wudźělał. Přez to chcu pohnuwać, zo bychu wšitcy w nuzach a ćěsnosćach tu pomoc a woloženje z dźěsćowskej dowěru přez zasłužbu najzbóžnišeje knježny pytali.

Jakub Xaver Ticin w swojej knize Epitome Historiae Rosenthalensis (1692)

W Róžeńće modli so naš lud hižo z dawnych lětstotkow. Ale hakle z lěta 1680 putnikuja Serbja w organizowanych procesijónach z wosadow do Róžanta.

Kóždy wopyt Róženčan cyrkwje bě zwjazany z pićom a wumyćom z wodu ze studnički.

W Róžeńće smy prosyli wo dobry přichod Serbow a Němcow (1989), wo zbóžnoprajenje kapłana Alojsa Andrickeho (2000–2011) ...

... a smy nazhonili wusłyšenje!

Z toho wurosće iniciatiwa, załožić towarstwo spěchowarjow česćowanja Maćerje Božeje.

Na swjedźenju Donjebjeswzaća swjateje Marije, 15. Žnjeńca 2012, załožichmy – horstka wěriwych z Ralbičan wosady – towarstwo česćowarjow Maćerje Božeje Róžeńčanskeje:

Towarstwo skutkuje w přezjednosći z cyrkwju na městnje.

To wobsahuje starosć wo duchowny, ale tež zjawny wuraz kołowokoło našeje swjatnicy!

Podpěrać prócowanja, putniskemu městnu Róžant wuznam hnadowneho a putniskeho městna trajnje wobchować.

Der Verein verfolgte seine Ziele einvernehmlich mit der Ortskirche

Dies beinhaltet die Pflege des geistigen als auch öffentlichen Ausdruckes rund um unser Heiligtum.

Die Unterstützung der Bemühungen, auf dass dem Wallfahrtsort Rosenthal die Bedeutung eines Gnaden- und Wallfahrtsortes auf Dauer erhalten bleibt.

Chcemy pohnuwać, zo bychu wšitcy w nuzach a ćěsnosćach tu pomoc a woloženje z dźěsćowskej dowěru přez zasłužbu Najzbóžnišeje Knježny pytali a tež nazhonili!

zaměr towarstwa

Wir möchten allen in Not und Bedrängnis geratenen helfen, mit kindlichem Vertrauen durch den Verdienst der Heiligen Gottesmutter hier Hilfe und Erleichterung zu suchen und auch zu erfahren.